ช่วงระบาด โควิค19 หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งใส่แม็ทก่อนออกจากบ้านทุกคัร้งนะครับ ด้วยความปรารถนาดี...... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-242307 www.pisanschool.ac.th อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
 
 
 
 

นายวินัย รุมฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม
อบจ.ขอนเเก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สพม.25
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 16/05/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา คณะครู ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการการณ์ตรง ฝึกการปฏิบัติจริง ทำให้คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีคุณครูพณณิญา นาตาแสง เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลนักเรียนทุนดังกล่าว และมีครูประจำชั้นรวมถึงผู้ปกครอง มาร่วมรับมอบทุนอีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพลประชานุกูล? และโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ในการดำเนินงาน PLC ซึ่งเป็น BestPactice ของโรงเรียน มีคุณครูกนกวรรณ ศรีนรจันทร์ เป็น Model Teacher รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรายินดีที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ทำให้พันธมิตรที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาครูไปด้วยกัน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีนายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธาน ในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน " พิศาลเกมส์ " ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อต้านยาเสพติดและโควิด 19 โดยเริ่มเดินตั้งแต่หน้าโรงเรียน ไปยังหมู่บ้านเหล่นาดี โดยมีขบวนวงดนตรีพื้นบ้านและนักเรียนถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติด แสดงถึงพิษภัยของยาเสพติด ป้ายไปใช้สิทธิเลือกตั้งและวิธีป้องกันโควิดไปตามเส้นทาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ในการดำเนินงาน PLC ซึ่งเป็น BestPactice ของโรงเรียน มีคุณครูทนงศักดิ์ ชาญรบ เป็น Model Teacher รายวิชาคณิตศาสตร์ เรายินดีที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ทำให้พันธมิตรที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาครูไปด้วยกัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน มอบค่าอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคุณครูทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลนักเรียนทุนดังกล่าว และมีครูประจำชั้นรวมถึงผู้ปกครอง มาร่วมรับมอบทุนอีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้ผู้เรียนดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน ได้รับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดงานพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ คือคุณครูสุธิดา สกลเจริญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และคุณครูจันทรง แก่นโสม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ทั้งนี้โรงเรียนจัดพิธีมุทิตาจิต เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูผู้ที่อบรมสั่งสอนณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้รับการเยี่ยมชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากคณะนิเทศ ในโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Leaning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าหลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรีนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของนักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 จะเปิดรับสมัครและมอบตัวนักเรียนในระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.00 น. สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ไว้แล้ว ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนในวันและเวลาดังกล่าว

คลิกออนไลน์เพื่อเข้าสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คลิก OQCOREเพื่อสมัครเรียนต่อ

ประกาศเปิดรับสมัครออนไลน์นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สอบจัดห้อง วันที่ 28 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ และมอบตัว 6 เมษายน 2563 เวลา 8.30-9.00 น

คลิกดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมมาในการประกาศรับสมัคร ม.1,ม.4 เพิ่มเติ่ม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน Open house ชาวพิศาล" ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จ.ขอนแก่น โดยมีนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู คณะผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน Open house ชาวพิศาล" ประจำปีการศึกษา 2562

เชิญชวนน้องๆ ร่วมงานกิจกรรม "โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน Open house ชาวพิศาล" ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนสามารถไดัเข้าร่วม เช่น การแข่งคณิตคิดเร็ว แข่งหุ่นยนต์ซูโม่ ฟุตบอล 7 คน ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นระยะเวลา 2 วัน1 คืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป

วันที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 การจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ โดยมีครูจากทุกสังกัดและผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมถวายพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นเกียรติได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อบจ.ศรีสะเกษ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด และโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โดยการนำของ นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีนายจรูญรัตน์ จันทร์เพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เป็นประธาน ในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน " พิศาลเกมส์ " ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และเปิดประชุมตามระเบียบวาระและได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้าน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ พร้อมให้คณะครูทุกท่าน ได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของเด็กชายธนวัฒน์ จันทร์มา นักเรียนชั้น ม.1/3 และเด็กหญิงอทิตยา เครือคำ นักเรียนชั้น ม.3/2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก วันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียหายให้ดำเนินชีวิตต่อไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น โดยมีนางบัวลาย นิลเนตรสกุล เป็นประธาน โดยช่วงเช้ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลบ้านหว้า เป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายมีตำรวจจาก สภ.พระยืน เป็นวิทยากร ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็คือ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่เผลอถลำตัวเข้าไปสู่วังวน อบายมุข ของมึนเมา สิ่งเสพติดต่างๆ และไม่ปล่อยถลำใจมีเพศสัมพันธ์ จนอาจตั้งท้องก่อนวัยอันควร และยังทำให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีความกตัญญูห่วงใยต่อพ่อแม่และผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม ผู้นำจิตอาสา โดยมีนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรี่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาแก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยมีนายจรูญรัตน์ จันทร์เพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เป็นประธาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรี่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจและตระหนักถึงพิษภัยของขยะ และมีการประกวดชุดรีไซเคิล ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาเรื่อง "ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต"โดยเข้าร่วมเป็นวิทยากรใน 3 หัวข้อดังนี้ 1. Workshop : PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน 2. Workshop : เทคนิคสำหรับครูเพื่อการคิดคำนวณ
3. การเสวนาในหัวข้อ พลิกโฉมห้องเรียน PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน บทเรียนความสำเร็จ Chevron Enjoy ascience ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดย นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่ เน้นกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ เพื่อสื่อความรักของคุณแม่อย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยเจ้าเวหา" ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 67 พรรษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางบัวลาย นิลเนตรสกุล เป็นประธานให้โอวาทนักเรียน มีการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) และแสดงละคร จากนั้นทำการปล่อยริ้วขบวนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม คัดลายมือ ร้องเพลง และการแสดงละครที่เกี่ยวกับประวัติ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562 “รับน้องแบบสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ไม่เน้นรุนแรง ”เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เรื่องราวดีๆของเราชาวพิศาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำลังถูกบอกเล่า PLC

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 16 มิ.ย 2563
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 1 มิ.ย 2563
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกการงานอาชีพ ลงวันที่ 3 เม.ษ 2563
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562
 
 
14/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส วัสดุในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงชุดรำวงมาตรฐานและชุดแดนจ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและฉลากผลิตภัณฑ์
29/10/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะตามโครงการค่าใช้จ่ายซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
29/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกีฬาสีในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเผยแพร่งานสถานศึกษาสู่ชุมชน(งานประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแนะแนวสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนและโครงการอย่าเป็นระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์คัดเลือกพนังงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์นำเสนองาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน โดยวิธีเพาะเจาะจง
24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
12/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำกระบะสแตนเลสทดลองการไหลของกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชน(กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาครูในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากร โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมในการใช้งานห้องสมุดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อส่งเสริมความ สามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางมณเทียร  สุริยา โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย 2561

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย มณเทียร  สุริยา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย   2562

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ผู้จัดทำ : นางสายยนต์  สิงหศรี  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อำเภอเมืองขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่จัดทำ :   พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เรื่องสารและสมบัติของสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ผู้ศกษา นางสายยนต์  สิงหศรี โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางวรางคณา  ดำเนตร ปีที่พิมพ์   2561

การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์(MIA) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS INSTRUCTIONAL MODEL BY USING MIA AND CO-OPERATIVE LEARNING METHODS FOR GRADE 8 STUDENTS)  266 หน้า.ปี พ.ศ. 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์
สถานศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

เรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน      โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายพิเชษฐ์  จันทะศิลา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา   2560