Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายวินัย รุมฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และเปิดประชุมตามระเบียบวาระและได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้าน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ พร้อมให้คณะครูทุกท่าน ได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของเด็กชายธนวัฒน์ จันทร์มา นักเรียนชั้น ม.1/3 และเด็กหญิงอทิตยา เครือคำ นักเรียนชั้น ม.3/2 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก วันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียหายให้ดำเนินชีวิตต่อไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น โดยมีนางบัวลาย นิลเนตรสกุล เป็นประธาน โดยช่วงเช้ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลบ้านหว้า เป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายมีตำรวจจาก สภ.พระยืน เป็นวิทยากร ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก็คือ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่เผลอถลำตัวเข้าไปสู่วังวน อบายมุข ของมึนเมา สิ่งเสพติดต่างๆ และไม่ปล่อยถลำใจมีเพศสัมพันธ์ จนอาจตั้งท้องก่อนวัยอันควร และยังทำให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีความกตัญญูห่วงใยต่อพ่อแม่และผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม ผู้นำจิตอาสา โดยมีนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรี่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาแก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยมีนายจรูญรัตน์ จันทร์เพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เป็นประธาน และมีการบรรยายให้ความรู้เรี่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจและตระหนักถึงพิษภัยของขยะ และมีการประกวดชุดรีไซเคิล ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาเรื่อง "ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต"โดยเข้าร่วมเป็นวิทยากรใน 3 หัวข้อดังนี้ 1. Workshop : PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน 2. Workshop : เทคนิคสำหรับครูเพื่อการคิดคำนวณ
3. การเสวนาในหัวข้อ พลิกโฉมห้องเรียน PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน บทเรียนความสำเร็จ Chevron Enjoy ascience ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดย นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่ เน้นกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ เพื่อสื่อความรักของคุณแม่อย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยเจ้าเวหา" ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 67 พรรษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนางบัวลาย นิลเนตรสกุล เป็นประธานให้โอวาทนักเรียน มีการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) และแสดงละคร จากนั้นทำการปล่อยริ้วขบวนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม คัดลายมือ ร้องเพลง และการแสดงละครที่เกี่ยวกับประวัติ ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2562 “รับน้องแบบสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ไม่เน้นรุนแรง ”เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เรื่องราวดีๆของเราชาวพิศาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำลังถูกบอกเล่า PLC

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาได้นำนักเรียนไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดป่าอรัญญวาสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนาในวันสำคัญทางหระพุทธศาสนา

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์
สถานศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

เรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน      โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTMLสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายพิเชษฐ์  จันทะศิลา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา   2560