...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
                     พอเพียงเรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย             นางมณเทียร  สุริยา
โรงเรียน          พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย           2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป    (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)    ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบสมมุติฐาน t-test (Dependent Samples)
          ผลการวิจัยพบว่า
          1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง      เรื่อง ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 86.47/87.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.67
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

          สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้

กลับสู่ด้านบน