...... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-242307 www.pisanschool.ac.th อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
รูปภาพอาคารเรียน
 
 
 
 

นายวินัย รุมฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวบัวไข บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านบะแค
อบจ.ขอนเเก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สพม.25
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 16/05/2562
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
วันเฉลิม วันสุนทรภู่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิศาล​ปุ​ณ​ณ​วิทยา​ นำโดย​ นางสาวบัวไข​ บุญอนันต์​ รองผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ ปฏิบัติ​ราชการ​แทน​ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​พิศาล​ปุ​ณ​ณ​วิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ก.ค.65 ครูพณิณญา นาตาแสง และครูจุฑาทิพย์ ชุมนุมนำนักเรียนม.6 จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพยาบาล ม.คริสเตียน ร่วมกับอบจ.ขอนแก่น ณ หอประชุมอบจ.ขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนและพิจารณาให้คะแนน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายก อบต. บ้านหว้าเป็นประธานเปิดโครงการ stop teen mom การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 1กรกฏาคม 2565 คุณครูสุวัฒน์ นอระศรีและคุณครูวัฒนา มีศิลป์ ได้นำกองลูกเสือโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิฌาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกอบต.บ้านหว้า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมเรื่องวัยรุ่นกับการป้องกันสิ่งเสพติดและอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดย สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานนิเทศติดตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสายยนต์ สิงหศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 3 เมษายน 2565โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดย นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำชั้น เพื่อพบปะ พูดคุยและรับข้อมูลข่าวสารจากคุณครูประจำชั้น
ลิ้งค์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ม.1 https://line.me/R/ti/g/56pRrjA5Rk
ลิ้งค์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ม.4 https://line.me/R/ti/g/foKxwUYW1G
ประกาศ การมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
26 มีนาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยสิบตรีทนงศักดิ์ ชาญรบ คุณครูฝ่ายปกครอง หัวหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ได้เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และป้าย เพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ณ โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนพิศาลปุณวิทยา ร่วมโครงการ STEM Professional Academy เพื่อพัฒนาครู ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 “แคนแก่นคูณเกมส์”


 

 

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม2565


จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน2565


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

 

 

 
 

ดาวน์โหลด คลิกหรือสแกน QR cord

 

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป ลงวันที่ 26 พ.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 1 มิ.ย 2563

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกการงานอาชีพ ลงวันที่ 3 เม.ษ 2563
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562
 
 
7/05/2564 ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
7/05/2564 ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาบริการในการอาหารกลางวัน
14/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส วัสดุในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงชุดรำวงมาตรฐานและชุดแดนจ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและฉลากผลิตภัณฑ์
29/10/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะตามโครงการค่าใช้จ่ายซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
29/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกีฬาสีในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเผยแพร่งานสถานศึกษาสู่ชุมชน(งานประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแนะแนวสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนและโครงการอย่าเป็นระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์คัดเลือกพนังงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์นำเสนองาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน โดยวิธีเพาะเจาะจง
24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
12/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำกระบะสแตนเลสทดลองการไหลของกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชน(กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาครูในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากร โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมในการใช้งานห้องสมุดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางอาทิยา ขาวประภา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางอาทิยา ขาวประภา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อส่งเสริมความ สามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางมณเทียร  สุริยา โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย 2561

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย มณเทียร  สุริยา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย   2562

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ผู้จัดทำ : นางสายยนต์  สิงหศรี  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อำเภอเมืองขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่จัดทำ :   พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เรื่องสารและสมบัติของสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ผู้ศกษา นางสายยนต์  สิงหศรี โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางวรางคณา  ดำเนตร ปีที่พิมพ์   2561

การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์(MIA) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS INSTRUCTIONAL MODEL BY USING MIA AND CO-OPERATIVE LEARNING METHODS FOR GRADE 8 STUDENTS)  266 หน้า.ปี พ.ศ. 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์
สถานศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

เรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน      โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561