...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม...

 

ที่ตั้งและอาณาเขตสภาพภูมิศาสตร์
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  ตั้งอยู่บ้านเหล่านาดี เลขที่ 252  หมู่ 11  ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด  35  ไร่ 82 ตารางวา  มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ           ติดกับ   คุ้มอัมพวันบ้านเหล่านาดี
ทิศใต้               ติดกับ   วัดป่าอรัญญวาสีบ้านเหล่านาดี
ทิศตะวันออก     ติดกับ   ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหว้า
ทิศตะวันตก       ติดกับ   ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น  21  กิโลเมตร ไปทางอำเภอพระยืน ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระยืน 7 กิโลเมตร  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  11  โรงเรียน ดังนี้  
ตำบลบ้านหว้า  

  1. โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  
  2. โรงเรียนบ้านเหล่านางาม  
  3. โรงเรียนบ้านหนองคู  
  4. โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง  
  5. โรงเรียนบ้านทองหลาง 
  6. โรงเรียนบ้านโคกสูง 

ตำบลดอนช้าง 
1.  โรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร 
2.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
3.  โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 
4.  โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 
5.  โรงเรียนบ้านนิคม  


      

กลับสู่ด้านบน