...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....
 


  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการรักษาวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารหลักสูตรโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.1 วางแผนกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของแนวการจัดหลักสูตร
          1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
          1.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและวางแผนกำกับติดตามเพื่อวางแผนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น ส่งครูไปดูงานโรงเรียนต่าง ๆเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามที่เห็นสมควร
          1.4 สนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2. บริหารโครงการ/งานตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
          2.1 กำหนดแผนงานฝ่ายวิชาการ ตามแผนพัฒนาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
          2.1 กำกับและติดตามการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
          2.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ โดยผู้หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
          3.1 จัดทำปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา กำหนดวันสอบ วันสอนซ่อมเสริม วันสอบแก้ตัวของแต่ละระดับชั้น วันจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
          3.2 กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3.3 จัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงานและกำกับติดตาม
          3.4 จัดภาระหน้าที่ครูฝ่ายการสอน กำหนดครูให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และความถนัด
          3.5 กำหนดภาระหน้าที่ ชั่วโมงสอนของครูร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำรายละเอียดไปจัดทำตารางสอน
          3.6 กำหนดคุณสมบัติการรับครูใหม่ และดำเนินการคัดเลือก
          3.7 กำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
         
 4. นิเทศการเรียนการสอน
          4.1 วางแผนการนิเทศภายในร่วมกับหัวหน้างานนิเทศการศึกษา
          4.2 กำกับติดตามการนิเทศภายในร่วมกับหัวหน้างานนิเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
          4.3 สรุปผลการนิเทศภายในเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหัวหน้างานนิเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศในปีการศึกษาต่อไป
         
5. การวัดและประเมินผล และงานทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน
          5.1 กำกับติดตามงานทะเบียนวัดผล ให้ดำเนินไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          5.2 นำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกำหนดนโยบายและวางแผนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
           
6. วางแผนการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
          6.1 กำหนดวันขายใบสมัคร วันสมัคร วันสอบ
          6.2 วางแผนดำเนินการจัดสอบ จัดทำแบบทดสอบ
          6.3 ดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลสอบ ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ
           
7. การเสนอและกำกับติดตามงบประมาณโครงการ/งานและกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
          7.1 วางแผนและร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดทำงบประมาณโครงการ/งานและกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ
          7.2 เสนองบประมาณของฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน และกิจกรรม
           
8. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การเปิดและปิดสถานศึกษา

 

ภาคเรียนที่ 1

วันเปิดภาคเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม

วันปิดภาคเรียน

วันที่ 11 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2

วันเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน

วันปิดภาคเรียน

วันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป

กำหนดการเวลาเรียนประจำวัน

เวลา

คาบเรียน

กิจกรรม

07.00 – 08.05 น.

-

นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ

08.10 – 08.20 น.

-

สัญญาณเพลงมาร์ช เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ อบรมหน้าเสาธง

08.20 – 08.30 น.

-

กิจกรรมโฮมรูม

08.30 – 09.20 น.

คาบที่ 1

การเรียนการสอน

09.25 – 10.15 น.

คาบที่ 2

การเรียนการสอน

10.20 – 11.10 น.

คาบที่ 3

การเรียนการสอน

11.15 – 12.05 น.

คาบที่ 4

การเรียนการสอน

12.05 – 13.00 น.

-

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.50 น.

คาบที่ 5

การเรียนการสอน

13.55 – 14.45 น.

คาบที่ 6

การเรียนการสอน

14.50 – 15.40 น.

คาบที่ 7

กิจกรรมแนะแนว / กิจกรรมชุมนุม

15.40 น.

-

เลิกเรียน

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ปีการศึกษา 2563 - 2565

โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมง/ปี(นก.)

ม.1

ม.2

ม.3

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

? กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 ภาษาไทย          

120(3นก.)

……….

120(3นก.)

……..

120(3นก.)

……..

 คณิตศาสตร์

120(3นก.)

…………..

120(3นก.)

……..

120(3นก.)

……..

 วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี)
- วิทยาศาสตร์
- วิทยาการคำนวณ
- การออกแบบและเทคโนโลยี

160(4นก.)
120(3นก)
20(0.5นก)
20(0.5นก)

………….

160(4นก.)
120(3นก)
20(0.5นก)
20(0.5นก)

……..

160(4นก.)
120(3นก)
20(0.5นก)
20(0.5นก)

……..

 สังคมศึกษา ศาสนา   
  และวัฒนธรรม

160(4นก.)

……..

160(4นก.)

……..

160(4นก.)

……..

° ประวัติศาสตร์

40(1นก.)

 

40(1นก.)

 

40(1นก.)

 

° ศาสนา ศีลธรรม 
   จริยธรรม
° หน้าที่พลเมือง  
   วัฒนธรรมและการ
   ดำเนินชีวิตในสังคม
° ภูมิศาสตร์
° เศรษฐศาสตร์

 

 

120(3นก.)

 

 

 

120(3นก.)

 

 

 

120(3นก.)

 

หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)

 

40(1นก.)

 

40(1นก.)

 

40(1นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80(2นก.)

……..

80(2นก.)

……..

80(2นก.)

……..

 ศิลปะ

80(2นก.)

……..

80(2นก.)

……..

80(2นก.)

……..

 การงานอาชีพ

40(1นก.)

………….

40(1นก.)

……..

40(1นก.)

-

ภาษาต่างประเทศ

120(3นก.)

……….

120(3นก.)

……..

120(3นก.)

……..

 

รวม

880
(22นก.)

200
(5.0นก.)

880
(22นก.)

200
(5.0นก.)

880
(22นก.)

200
(5.0นก.)

1,080(27.0 นก.)

1,080(27.0 นก.)

1,080(27.0 นก.)

?กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

° กิจกรรมแนะแนว

40

 

40

 

40

 

° กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

  -ลูกเสือ-เนตรนารี

40

 

40

 

40

 

 -ชุมนุม

25

 

25

 

25

 

°กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15

 

15

 

15

 

?กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

 

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,200  ชม./ปี

1,200  ชม./ปี

1,200  ชม./ปี

*   หมายเหตุ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 66นก.สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม15 นก.  รวมทั้งหมด 81 นก.

แผนการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ปีการศึกษา 2563 – 2565
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่ 1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน (จำนวนชั่วโมง/ปี(นก.)

ม.4

ม.5

ม.6

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย           

80(2นก.)

-

80(2นก.)

-

80(2นก.)

-

คณิตศาสตร์

80(2นก.)

120(3นก.)

80(2นก.)

160(4นก.)

80(2นก.)

160(4นก.)

    วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี)
ºวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ºการออกแบบและเทคโนโลยี
ºวิทยาการคำนวณ

100(2.5นก.)
1.5(60)
0.5(20)
0.5(20)

300(7.5นก.)

160(4.0)
ºวิทย์กายภาพ 120 (3.0)
ºการออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20)
ºวิทยาการคำนวณ0.5(20)

300(7.5นก.)

60(1.5นก.)
ºโลก ดาราศาสตร์

400(10.0นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา     
     และวัฒนธรรม

120(3นก.)

-

120(3นก.)

-

80(2นก.)

-

- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรมและการ
ดำเนินชีวิตใน สังคม
-ภูมิศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์

40(1นก.)
 

 

80(2นก.)

-

40(1นก.)

 

80(2นก.)

-

-

 

80(2นก.)

-

ºหน้าที่พลเมือง

 

20(0.5)

 

20(0.5)

 

40(1.0)

สุขศึกษาและ พลศึกษา

40(1นก.)

40(1นก.)

40(1นก.)

-

40(1นก.)

20(0.5)

ศิลปะ

40(1นก.)

…………

40(1นก.)

………

40(1นก.)

………

การงานอาชีพ

20(0.5นก.)

……….

20(0.5นก.)

……….

-

……….

ภาษาต่างประเทศ

80(2นก.)

160(4นก.)

80(2นก.)

100(2.5)

80(2นก.)

120(3นก.)

 

รวม

560
(14.0นก.)

640
(16.0นก.)

620
(15.5นก.)

580
(14…5 นก.)

460
(11.5นก.)

740
(18.5นก.)

1,200(30.0 นก.)

1,200(30.0 นก.)

1,200(30.0 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

   - กิจกรรมแนะแนว

40

 

40

 

40

 

   - กิจกรรมนักเรียน

 

 

 

 

 

 

      -รด./ยุวรักษ์

40

 

40

 

40

 

      -ชุมนุม

40

 

40

 

40

 

-°กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 

20

 

20

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,340ชม./ปี

1,340ชม./ปี

1,340ชม./ปี

 

 

 

 


*  หมายเหตุ
เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 41 นก.สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 49.0 นก.รวมทั้งหมด 90.0 นก.

 

   

กลับสู่ด้านบน