...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

สถานที่ตั้ง ห้องสมุดโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  ตั้งอยู่  ณ  อาคาร  1  ชั้น  1
ระเบียบของห้องสมุด มีข้อกำหนด ดังนี้
เวลาทำการ         วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา  07.30 - 16.30 น.
ระเบียบการยืม – คืน
          1. เวลาให้บริการยืม - คืน
           เช้า         07.30 - 08.30 น.
           กลางวัน   12.00 - 13.00 น.
          2. นักเรียนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการยืม - คืน หนังสือ และยืมด้วยบัตรของตนเองทุกครั้ง
          3. หนังสือที่ยืมได้  ได้แก่  หนังสือทั่วไป  หนังสือคู่มือ  นวนิยาย  เรื่องสั้น  และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
          4. การยืมหนังสือ  ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม  และต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ำกัน  ยืมได้นาน 7 วัน
          5. วารสาร  หนังสือพิมพ์  ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร  ครั้งละไม่เกิน 3 ฉบับ
          6. สื่อมัลติมีเดีย  ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่อง  นาน 3 วัน
          7. หนังสืออ้างอิง  ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด  กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน  ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

ความรับผิดชอบของผู้ยืม
          1. นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งหนังสือหรือวารสาร หนังสือพิมพ์ช้ากว่ากำหนด
ต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/เรื่อง
          2. ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือซื้อหนังสือชดใช้เท่ากับราคาหนังสือ
          3. ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
          4. นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกำลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผลจนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด

การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
          1. ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ

และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของครูบรรณารักษ์
          2. ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน

มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
การใช้สาธารณะสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้
          1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
          2. นักเรียนต้องถอดรองเท้าไว้ตรงที่วางรองเท้าที่ห้องสมุดเตรียมไว้ให้
          3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
4. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร 
          5. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด
          6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
          7. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
          8. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

การจองเข้าใช้ห้องสมุดเป็นชั้นเรียน 
          ครูท่านใดประสงค์จะนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นชั้นเรียน / กลุ่ม จะต้องปฏิบัติดังนี้
          1. เขียนจองในแบบขอจองเข้าใช้ห้องสมุดเป็นชั้นเรียนก่อนล่วงหน้า 1 วัน 
          2. การนำนักเรียนมาเข้าใช้ห้องสมุดจะต้องมีครูควบคุมอยู่ด้วย

           3. เมื่อครูท่านใดนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดแล้ว  ให้ครูบันทึกการใช้ห้องสมุดทุกครั้ง

ระเบียบการใช้โรงอาหารโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

          1. โรงอาหารเปิดให้บริการ เวลา เช้า 07.00 – 08.00 น. กลางวัน 12.00 – 12.50 น.
          2. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
          3. นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารทุกครั้ง
          4. ห้ามนำอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
          5. ห้ามนำภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร (ฝ่าฝืนจะถูกปรับ)
          6. ห้ามติดป้ายทุกชนิดในบริเวณโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต
          7.ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต
          8. ขออนุญาตทุกครั้งก่อนใช้โรงอาหารรวมทั้งการขอรับประทานอาหารก่อนเวลา
          9. ไม่เล่นและส่งเสียงดังบริเวณโรงอาหาร
          10. ช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร
          11. ไม่ให้ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ บริเวณโรงอาหารเสียหาย
          12. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะใส่อาหารคืนที่เก็บภาชนะ

ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล

          1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล
                   1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย
                   1.2 รักษาความสะอาดและสถานที่ของอุปกรณ์ที่ใช้
                   1.3 พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดัง
          2. ประสงค์จะขอรับยา
                   2.1 แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ
                   2.2 รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนำออกไปรับประทานนอกห้อง
                   2.3 ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้งาน และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
                   2.4 ห้ามรับยาแทนเพื่อน
                   2.5 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง
          3. ประสงค์ขอเข้านอนพัก
                   3.1 ขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาต
       ก่อนเข้ามานอนพัก
                   3.2 แจ้งอาการเจ็บป่วย ให้ครูห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
                   3.3 ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริการ
          4. ประสงค์จะทำแผล
                   4.1 แผลเก่า ให้ทำในเวลาคาบพักเท่านั้น
                   4.2 แผลใหม่ ทำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
                   4.3 ห้ามทำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต
                   4.4 ห้ามหยิบ จับ สำลี ผ้าก็อส อุปกรณ์ทำแล เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
                   4.5 ลงบันทึกในสมุดสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช้บริการ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาลเปิดให้บริการเวลา 07.30-16.00 น.
2. ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการกรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการ ใช้บริการทุกครั้ง
3. ผู้รับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยาและชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
4. หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
6. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพกให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก่อนลงมาพัก และมีใบอนุญาตให้มานอนพักที่ห้องพยาบาลด้วยทุกครั้ง
7. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนครูและนักเรียนที่ป่วย
9. นักเรียนที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้และอยู่ในข้อตกลงของประกัน

งานสวัสดิการนักเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   จะได้รับการจัดสรรสวัสดิการ ดังนี้
1. ชุดนักเรียน  คนละ 1 ชุด นักเรียนชายประกอบด้วย เสื้อนักเรียน และกางเกงนักเรียน  นักเรียนหญิงประกอบด้วย เสื้อนักเรียน และกระโปรงนักเรียน
2. ชุดพลศึกษา คนละ 1 ชุด ประกอบด้วยเสื้อพลศึกษา และกางเกงวอร์ม
3. ชุดลูกเสือ และอุปกรณ์  สำหรับนักเรียนชาย ชั้น ม. 1  ประกอบด้วย เสื้อลูกเสือ  กางเกงลูกเสือ    เข็มขัดลูกเสือ หมวกลูกเสือ  ผ้าพันคอ  กระดานบ่า วอล์คเกิ้ล  เข็มติดหมวกลูกเสือ
4. ชุดเนตรนารี และอุปกรณ์  สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม. 1 ประกอบด้วย เสื้อเนตรนารี  กระโปรงเนตรนารี  หมวกเนตรนารี ผ้าพันคอเนตรนารี  กระดานบ่า วอล์คเกิ้ล เข็มติดหมวกเนตรนารี และเข็มติดเสื้อเนตรนารี
5. รองเท้าและถุงเท้า  นักเรียนชายเป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล  ส่วนนักเรียนหญิงเป็นรองเท้าหนังสีดำ  ส่วนถุงเท้า นักเรียนชายเป็นถุงเท้าสีน้ำตาล  นักเรียนหญิงเป็นถุงเท้าสีขาว
6. สมุด  นักเรียนทุกระดับชั้น จะได้แจกสมุด  ภาคเรียนละ 1 ชุด (มีจำนวน 10 เล่มต่อ 1 ชุด)
7. หนังสือเรียนในรายวิชาต่างๆ  ซึ่งจะแจกให้นักเรียนได้ใช้เรียนในรายวิชานั้นๆ (ครูผู้สอนจะเป็นผู้แจกให้นักเรียน)
8. ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสต่างๆ  สำหรับนักเรียนที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี  ช่วยเหลืองานดี และมีฐานะยากจน

  

   

กลับสู่ด้านบน