...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

หลักการปฏิบัติงาน : ใช้หลักจิตวิทยา  ความเมตตา  และคุณธรรมนำงานฝ่ายปกครอง
เป้าหมาย    : พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีวินัย ไม่ใช้สารเสพติด  คิดสร้างสรรค์  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบดูแลนักเรียนประจำชั้นเรียน  ดังนี้     
1. ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนบิดา – มารดา  ในเวลาเรียน     
2. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยที่กำหนดไว้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดี  มีจิตสาธารณะ     
4. ป้องกัน  ป้องปรามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม
          โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มีนักเรียนมาจากหลายสถานที่ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องครอบครัวความเป็นอยู่และสังคม  อย่างไรก็ดีเมื่อเข้ามาอยู่รวมกันในสถาบันนี้แล้ว โรงเรียนก็มุ่งดำเนินการทุกวิถีทางที่จะหล่อหลอม ทั้งกายและใจให้เป็นลูกพิศาลที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจ ตลอดจนมีระเบียบวินัยสามารถ ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กที่ดีในวันนี้ คือทรัพยากรที่มีคุณค่าเหนือกว่า สิ่งอื่นใดของประเทศเราในวันหน้า
          ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเพื่อให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนได้นำเอาระเบียบตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและ แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์ นำมาเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้กับ นักเรียน  “มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีตามเป้าหมายที่วางไว้”

          ฝ่ายงานปกครองได้ใช้วิธีดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดสามารถแนะแนวทางที่ถูกที่ควรและดีที่สุดให้กับนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา 2 คน ดูแลนักเรียนประมาณ 25 คน และมีครูแนะแนว คอยให้คำปรึกษาได้ทุกเวลา

ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน จึงกำหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้
ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2553
มีจุดประสงค์เพื่อ

  1. ให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  2. ให้ครูและนักเรียน รู้และเข้าใจในระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ขจัดข้อขัดแย้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รักหมู่คณะและรักโรงเรียน
  3. สร้างทัศนคติในการเคารพต่อระเบียบและวินัยของสังคม และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดี เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  5. ให้นักเรียนเคารพและเชื่อฟังครู และผู้ปกครอง

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียน
นักเรียนควรปฏิบัติเรื่องการแต่งกายตามเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนการดัดแปลงเครื่องแบบของนักเรียนให้ผิดไปจากระเบียบวินัยของโรงเรียน ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบของนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของนักเรียน


เครื่องแต่งกายชุดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

นักเรียนชาย  เสื้อสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น ปักชื่อ-สกุล ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา และปักอักษรย่อโรงเรียน พ.ป.ว. พร้อมตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไว้ด้านบนชื่อ, กางเกงสีกากี ขาสั้น, เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด  นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้, รองเท้าผ้าใบผ้าใบสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก, ถุงเท้า สั้น  สีน้ำตาล
ทรงผมนักเรียนชาย  ตัดข้างๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2  เซนติเมตร

นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาว คอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี  สีกรมท่า แขนสั้น ปักชื่อ-สกุล ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา และปัก อักษรย่อโรงเรียน พ.ป.ว. พร้อมตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไว้ด้านบนชื่อ, กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า,รองเท้าหนังสีดำขาว แบบหุ้มส้นปลายเท้า  มีสายรัดหลังเท้า,ถุงเท้าสั้นสีขาว
ทรงผมนักเรียนหญิง ผมบ๊อบสั้น ระดับติ่งหู ห้ามซอย    ผมต้องยาวเสมอกันทุกเส้น ไม่ไว้หน้าม้า ไม่ย้อมสีผม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

นักเรียนชาย เสื้อสีขาว  แบบคอเชิ้ตแขนสั้น ปักชื่อ-สกุล ด้วยสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา และปักอักษรย่อโรงเรียน พ.ป.ว. พร้อมตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไว้ด้านบนชื่อ, กางเกงสีกากี ขาสั้น, เข็มขัดหนังสีน้ำตาล     หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด,รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก, ถุงเท้าสั้น สีน้ำตาล
ทรงผมนักเรียนชาย  ตัดข้างๆ โดยรอบเกรียนติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2  เซนติเมตร

นักเรียนหญิง เสื้อสีขาว  แบบคอเชิ้ตแขนสั้น
ปักชื่อ-สกุล ด้วยสีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวา และปักอักษรย่อ
โรงเรียน พ.ป.ว. พร้อมตราองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นไว้ด้านบนชื่อ, กระโปรงสีกรมท่า  พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า, เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดหุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด,รองเท้าหนังสีดำขาว แบบหุ้มส้นปลายเท้า  มีสายรัดหลังเท้า,ถุงเท้าสั้นสีขาว
ทรงผมนักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็แต่ แต่หากไว้ผมยาวต้องรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย ผูกด้วยโบว์สีดำหรือสีน้ำเงิน และกิ๊บปักผมใช้สีดำต้องไม่มีลวดลาย ไม่ไว้หน้าม้า ไม่ย้อมสีผม ไม่ดัด ไม่ใส่ครีมหรือน้ำมัน ไม่ฉีดสเปรย์ ไม่ยีผม ไม่ม้วนปลายผม

เครื่องแต่งกายชุดพลศึกษา  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ใส่เฉพาะวันที่มีเรียนพลศึกษาเท่านั้น
กางเกงวอร์มขายาวสีดำ, เสื้อสีส้ม/สีน้ำตาล คอโปโล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นักเรียนหญิงสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว นักเรียนชายสวมรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีน้ำตาลเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  

เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3  (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

เครื่องแต่งกายชุดเสื้อเหลือง  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ใส่เฉพาะวันศุกร์เท่านั้น

การแต่งกายทั่วไป
ต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ห้อยต่ำและไม่ดึงเสื้อลงมาปิดเข็มขัด หรือทำให้หัวเข็มขัดห้อยหรือจงใจให้ผิดระเบียบ ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางมาโรงเรียน หรือนำเครื่องสำอางมาโรงเรียน ไม่สวมกำไลหรือของมีค่ามาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ยกเว้นนาฬิกา ไม่ไว้เล็บ หรือทาเล็บ 

ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน

1.เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 2 ครั้ง (เวลา 08.00 น.) นักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ และรับฟังการอบรม
2. เวลา 08.30 น.นักเรียนเริ่มทำการเรียนคาบที่ 1
3. นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
4. ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไปรายงานตัวต่อครูที่ปรึกษา ถ้านักเรียนถึงห้องเรียนหลังครูส่งในใบเช็คชื่อแล้วต้องรายงานตัวต่อฝ่ายกิจการนักเรียน และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียน เพื่อนำไปแสดงต่อครูประจำวิชาที่กำลังทำการสอน หากมาสายติดต่อกัน 3 วัน จะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง

ระเบียบเรื่องการลา การขาดเรียน
ลากิจ
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้ลงชื่อรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะหยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมื่อกลับมาให้รีบส่งใบลาต่อครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาทันที
ลาป่วย
เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาที่คุณครูประจำชั้น ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
1. ขาดเรียน 3  วันติดต่อกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง
2. ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ
3. ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณาความผิด
4. ลายเซ็นผู้ปกครองที่ปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของผู้ปกครองที่ให้ไว้แก่โรงเรียน
5. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อนเลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง
5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
5.3 มีใบรับรองจากครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย
6. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น และฝ่ายกิจการนักเรียนลงชื่ออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดไว้
7. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาที่ขาดเรียนนั้นๆ

 

  

   

กลับสู่ด้านบน