...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....
 
 
 
ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

1.แผนพัฒนาการศึกษา
1.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี
1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี 2562 , ปี 2563
1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ปี 2563
1.4 แผนพัฒนาการศึกษา

2.รายงานผลการปฏิบัติงาน
2.1 มาตรฐาน 1 ด้านพัฒนาของผู้เรียน
  1.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.2.5  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. มาตรฐานที่ 2 :  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3.2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
3.2.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

3.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3.2.7 การบริหารจัดการศึกษาโดยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4.3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4.3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
4.3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

วิสัยทัศน์  (VISION)
      “โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”  

พันธกิจ  (MISSION)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
 4. สร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 9. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 10. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายของโรงเรียน

1.  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
5.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.  สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
10.  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

   

กลับสู่ด้านบน