...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

วิสัยทัศน์  (VISION)
       “โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ  (MISSION)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
 4. สร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 9. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 10. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายของโรงเรียน

1.  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
5.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.  สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
10.  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

   

กลับสู่ด้านบน


มาตรฐาน 2562
มาตรฐานการศึกษาพิศาลฯ