...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต'งานแผนงาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์  (VISION)
       “โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

  เอกลักษณ์ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   “โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน”

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   “มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ  (MISSION)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
 4. สร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  (Goal)

 1. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 7. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 9. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 10. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายของโรงเรียน

1.  ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
5.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
6. สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
7.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.  สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการศึกษา ให้แก่เด็ก  เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
10.  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
   ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

 1. ส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
 2. ส่งเสริม พัฒนาความใฝ่เรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การจัดหา และพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน

 1. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงได้มาตรฐานและเพียงพอ
 2. พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง เหมาะสมและมีคุณภาพ

   ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษานอกระบบและอัธยาศัยให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตามนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7   ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิต

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ
1.5 อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการศึกษา
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม
2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเมืองและชุมชน
3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอให้ได้มาตรฐาน
3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร
4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร
5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค
5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

***ใช้อ้างอิงโครงการ/กิจกรรมในสถานศึกษา เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2***


 

 

   

กลับสู่ด้านบน