...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
                  Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ผู้ศึกษา        นางสาวบัวไข บุญอนันต์
สถานศึกษา   โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ปีที่พิมพ์       2561
บทคัดย่อ
             การศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา ชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (PPW PLC) วิธีดำเนินการวิจัย เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)ในการวิจัยและพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเสริมพลังอำนาจในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา(PPW PLC) ผู้ศึกษาดำเนินการในปีการศึกษา 2561
            กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
           ในการพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron
Enjoy Science จำนวน 94 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จำนวน38 คน นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คน ศึกษานิเทศ จำนวน 1 คน และที่ปรึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 5 คน
      การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีขั้นตอน ดำเนินงาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและพฤติกรรมการเสริมพลังอำนาจของผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเสริมพลังอำนาจในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Scienceโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (PPW PLC)
        ผลการวิจัย สภาพและพฤติกรรมการเสริมพลังอำนาจของผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมพลังอำนาจระดับบุคคลของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56) พฤติกรรมการเสริมพลังอำนาจระดับทีมงานของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) และพฤติกรรมการเสริม พลังอำนาจระดับองค์กรของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57)

              ผลของการพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเสริมพลังอำนาจในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Scienceโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (PPW PLC) พบรูปแบบของการเสริมพลังอำนาจ ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้

  1. ระดับบุคคล ได้แก่ 1.1) การให้แรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน เน้นส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ และ ส่งเสริมให้บุคลากรมั่นใจว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ 1.2) การส่งเสริมและ สนับสนุนงานในหน้าที่เน้นสนับสนุนทรัพยากรหรือแหล่ง ประโยชน์ที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถควบคุม กำกับงานของตนเองได้ 1.3) การยกย่องซมเชย และยอมรับโดย ผู้บริหารยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประสบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 1.4) การกำหนด มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานและสามารถจัดการงานในหน้าที่ของตน 1.5) การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ โดยส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน ตามความต้องการของบุคลากร 1.6) การเคารพการตัดสินใจโดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถยอมรับ ข้อผิดพลาดของตนเองได้ 1.7) การสร้างภาวะผู้นำ โดยผู้บริหารเป็นผู้ฟังที่ดี และรับฟังความคิดเห็น ของบุคลากรและบุคคลอื่นผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน ที่ต้องคิดแก้ปัญหาและมีความซับซ้อน และส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการคิด สร้างสรรค์ 1.8) การสร้างศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรสร้างพลังอำนาจ ด้านจิตใจว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ สำเร็จผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน ที่ต้องคิดแก้ปัญหาและมีความซับซ้อน และส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์

       2. ระดับทีมงาน ได้แก่ 2.1) การสร้าง บรรยากาศใน การปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร แต่ละคน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2.2) การให้ข้อมูล สารสนเทศ โดยผู้บริหารสนับสนุนให้ทีมงานมีการประสานงานเพี่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลสารสนเทศที่นำเข้าจาก แหล่งต่างๆกับทีมงาน 2.3) การให้ความชัดเจน ในบทบาทและหน้าที่ เน้นส่งเสริมให้บุคลากรในทีมงานได้ร่วมเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 2.4) 2. ระดับทีมงาน ได้แก่ 2.1) การสร้าง บรรยากาศใน การปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร แต่ละคน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2.2) การให้ข้อมูล สารสนเทศ โดยผู้บริหารสนับสนุนให้ทีมงานมีการประสานงานเพี่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลสารสนเทศที่นำเข้าจาก แหล่งต่างๆกับทีมงาน 2.3) การให้ความชัดเจน ในบทบาทและหน้าที่ เน้นส่งเสริมให้บุคลากรในทีมงานได้ร่วมเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 2.4)การกำหนดขอบเขต ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสาร เพี่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 2.5)การสร้างทีมงาน โดย ผู้บริหารมีพลังในการสร้างเครือข่ายกับผู้อื่น และส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีมและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 2.6) การยอมรับการทำงานเป็นทีมผู้บริหารมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ทีมงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 2.7)การสร้างระบบและค่านิยมร่วมกัน โดยผู้บริหารส่งเสริมให้ทีมงานมีการตั้งเป้าหมาย ร่วมกันเพี่อให้ทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและ เป็นส่วนหนึ่งของงาน 2.8) การให้อิสระแก่ทีมงานในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารยินยอมให้ทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความชัดเจนและมีมาตรฐานสูงขึ้น

 

กลับสู่ด้านบน