...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be?    
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย        นางวรางคณา  ดำเนตร
ปีที่พิมพ์   2561
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้และความสามารถให้เต็มตามศักยภาพ สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ ต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  การวิจัยครั้งนี้มีความ มุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 แผน  14 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง What do you want to be? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 – 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85  ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.65 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง  What  do you want to be?  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 83.30 / 81.41
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT
เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6123 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 13 แผน ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.23
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT โดยรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.97 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT  เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นดังกล่าวต่อไป

กลับสู่ด้านบน