...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

คําสําคัญ:     รูปแบบการสอน/ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ/ MIA / การเรียนรู้แบบร่วมมือ/
                     โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
                 วรางคณา  ดำเนตร : การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์(MIA) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS INSTRUCTIONAL MODEL BY USING MIA AND CO-OPERATIVE LEARNING METHODS FOR GRADE 8 STUDENTS)  266 หน้า.ปี พ.ศ. 2562
                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธี MIA และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  4) แบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test  
                 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
                 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รูปแบบการสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียน การสอน 4) เนื้อหาสาระ 5) การวัดและประเมินผล ซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความสอดคล้องและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.30)
                2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พบว่า
                     2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
                     2.2 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.57)

KEYWORDS:          MODEL OF INSTRUCTION/ENGLISH READING SKILLS/ MIA/
                                  CO-OPERATIVE LEARNING/ WATKLANG MUNICIPAL SCHOOL                WARARNGKANAR DUMNADE: THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS INSTRUCTIONAL MODEL BY USING MIA AND CO-OPERATIVE LEARNING METHODS FOR GRADE 8 STUDENTS. 266 P. 2020.

                 The purposes of the research were; 1) to develop English reading skills instructional
model by using MIA with co-operative learning methods for grade 8 students, and 2) to study  
the results of using the developed English reading skills instructional model by using MIA
(Murdoch Integrated Approach) and co-operative learning methods. The research instruments were; 1) English reading skills instructional model, 2) lesson plan, 3) the achievement test of English
reading, and 4) the attitude test towards English reading skills instructional model. The sample consisted of 34 grade 8 students at Watklang Municipal School who enrolled in English
for reading and writing 2 Course, in the second semester of the academic year 2020. They were selected by purposive sampling. The statistic used for data analysis were; mean, standard deviation
and t-test.
                   The findings of this study were as follows:
                   1. The developed instructional model consisted of five components; 1) principles,
2) objectives, 3) the instructional process, 4) contents, 5) measurement and evaluation. It was evaluated by experts and was found to be highest appropriate ( X = 4.30)
                   2. The comparison of learning outcome showed that:
                       2.1 The experimental group had higher post test scores than pre test scores with statistically significant at .05 level
                      2.2 The attitude towards the instructional model of the experimental group was at
the highest level ( x = 4.57)

กลับสู่ด้านบน