...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

 

ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะ
                 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ผู้จัดทำ     นางสายยนต์  สิงหศรี  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อำเภอเมืองขอนแก่น 
                 จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่จัดทำ :   พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23  คน  ระยะเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง คือ The One-Group  Pretest – Posttest  Design
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1  2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้    ชุดกิจกรรม   3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent
          ผลการศึกษาพบว่า
          1. ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) คำนำ 2) คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม 3) ใบความรู้ประกอบกิจกรรม  4) ใบกิจกรรม 5) ใบงาน และ 6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม โดยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นคือสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ    ลมฟ้าอากาศ  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.08/80.45  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
          2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้   ชุดกิจกรรม เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
          3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.37  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62

กลับสู่ด้านบน