...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ชื่อเรื่อง    :     การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ผู้วิจัย       :   สุลัดดา  สุริยะศรี
หน่วยงาน :   โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย     :   2565

บทคัดย่อ

          การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติ  สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนว ทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  วิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling)        
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 3 ชนิด ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 14 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การทดสอบค่าที (t - test dependent samples)

             ผลการวิจัยพบว่า   

             1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ได้ค่าประสิทธิภาพ 91.37 และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ได้ค่าประสิทธิภาพ 89.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติ สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นี้สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยการจัด การเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะ  การคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้     ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะ  การคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 86.19

 

กลับสู่ด้านบน