...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....
ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
 
 
 
 
 
 

01/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการศึกษา โดยวิธีเฉพะเจาะจง
29/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพะเจาะจง
29/10/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพะเจาะจง
01/11/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพะเจาะจง
02/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพะเจาะจง
02/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพะเจาะจง
02/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนธันวาคม 6000 โดยวิธีเฉพะเจาะจง
06/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวยึดโปรเจ็คเตอร์ติดเพดานและสายสัญญาณภาพ โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา  โดยวิธีเฉพะเจาะจง
11/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/ 12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผล โดยวิธีเฉพะเจาะจง
16/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงานตามโครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพะเจาะจง
16/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และการศึกษา โดยวิธีเฉพะเจาะจง
24/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ(กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำไวนิลโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ(กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดงโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ(กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง
26/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมชุมนุมคหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงรำวงมาตรฐานและชุดแดนเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด การแสดงและแต่งหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มรายงานโครงงานและสมุดเล่มเล็กโครงงานสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากรหมอลำกลอน โครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากรส้มหมู โครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากรขนมปั้นสิบโครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากรจักรสานโครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมชุมนุมคหกรรมเพื่อจัดแสดง โครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง เครื่องประดับพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดงและแต่งหน้า โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากร โครงการเปิดบ้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนางานแนะแนวทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนากรเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2563 ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลกิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาโรงเรียนพิศาลปุณณ วิทยาโครงการเปิดบ้านการศึกษา (open House) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนกุมภาพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษ A๔ ถ่ายเอกสารข้อสอบตามโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผล
02/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์ครูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยนต์นักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและเข้าเล่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุมนุมหุ่นยนต์ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาไทยและชุมนุมคหกรรมตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกโครงการพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์บุคลากรติดไฟมบอร์ดโครงการพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนางานระบบทะเบียนวัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานการสอนโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานการสอนโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อปฏิบัติงานการสอนโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานการสอนโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนเมษายนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียนบม 9914 ขอนแก่นตามโครงการซ่อมแขมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองขาวตราครุฑโครงการพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
24/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ถังพ่นยาโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มโชว์เอกสารและไส้แฟ้มตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
 

กลับสู่ด้านบน